سیم و کابل

سیم 1.5 افشان
330.000 تومانسیم 61.200.000تومانسیم 10سیم 100
سیم 4850.000تومان
سیم 2.5 افشان450.000 تومانکابل کواکسیال1.500.000یی