نورپردازی

واقعیت این است که در دنیای مدرن امروز بدون نور و سایه روشن های آن، درک پروژه های معماری تقریباً غیر ممکن است.همکاری دو گروه آمر صنعت و مهرا صنعت در ارائه خدمات طراحی ،فروش،اجرا و پشتیبانی در راستای همین اصل بنا گردیده