سوالات پر تکرار در تاسیسات برق ساختمان

سوالات پر تکرار مهندسین ناظر و مجری برق  درحوزه تاسیسات الکتریکی  در زیر آورده شده است،حتی مالکین و پیمانکاران نیز گاها این سوالات را دارند.

منبع این سوالات فایل اصلی ارائه شده داخل سایت رسمی نظام مهندسی است و اینجا رو نوشت شده است.

1_ آیا ناظرین تاسیسات برقی ملزم به ارایه گزارش در تمام مراحل ساخت به ناظر مندرج در پروانه ساختمانی می باشند؟

بله، همه ناظرین ملزم به ارایه گزارش در تمام مراحل ساختمانی به ناظر مندرج در پروانه ساختمانی می باشند و ناظر
مندرج در پروانه ساختمانی نیز ملزم به انعکاس این گزارشات به شهرداری می باشد.

2_ در چه ساختمان هایی اجرای سیستم اعلام حریق الزامیست ؟

ناظر ملزم به بررسی نقشه های مصوب، مقررات ملی ساختمان و مندرجات پروانه ساختمانی می باشد. با توجه به مشخصات
ساختمان مورد نظر در صورت وجود سیستم اعلام حریق در هر یک از موارد فوق سازنده ملزم به اجرای آن می باشد (هر کدام
سختگیرانهتر باشد)

3_ در ساختمانهایی که اطفا حریق ندارد آیا باید اعلام حریق را نیز اجرا نکرد؟

خیر، این دو جداگانه بر اساس نقشه ها و مقررات ملی ساختمان اجرا میشوند.پنج طبقه مسکونی به بالا

4_  دیزل ژنراتور برای چه ساختمانهایی اجباریست؟

((از سوالات پر تکرار که گاها خودم با آن مواجه می شوم این است که آیا ساختمان های مسکونی هم دیزل ژنراتور یا برق اضطراری لازم دارند ؟! جواب به قلم نظام مهندسی در زیر آورده شده است هر چند که باید بدانیم ساختمان های بلند مرتبه مسکونی بله لازم دارند))

هر ساختمانی که در طراحی آن دیزل ژنراتور دیده شده باشد و یا ارتفاع حرکت آسانسور از تراز صفر(همکف) 21متر و بیشتر
باشد.

-5 آیا گواهی نامه مهارت برای مجریان برق الزامسیت؟

بله. برای همه کارها ناظر موظف است گواهی درجه 1 یا دوره 66 ساعته را از سازمان فنی حرفه ای درخواست و اخذ نماید.

-4 آیا استفاده از لوازم استاندارد اجباریست؟

بله. استفاده از مصالحی که استاندارد اجباری دارند الزام دارد.

-7 چگونه از استاندارد بودن مصالح اطمینان پیدا کنیم؟

با ارسال کد ده رقمی روی کالا به سامانه پیامکی 1001517

-8 در مرحله عقد قرارداد چه مواردی باید رعایت و اجرا گردد؟

1_کنترل آدرس ملک با آدرس کار ارجاعی
2_ رویت اصل و دریافت کپی مدارک و تطبیق آنها
3_ نگارش قرارداد با استفاده از مشخصات مندرج در پروانه و کارت ملی مالک و درج آدرس دقیق ملک از روی پروانه و
همچنین درج آدرس دقیق محل کار یا سکونت مالک و ناظر)به لحاظ ارسال مکاتبات رسمی
4_ انجام مهر و امضا توسط ناظر و امضا و اثر انگشت مالک بر روی کلیه نسخ قرارداد
5_ تحویل یک نسخه از قرارداد به مالک و برداشتن نسخه دیگر توسط ناظر جهت اسکن هر چهار صفحه قرارداد و آپلود آن
با فرمت یک فایل pdf از طریق کارتابل و نگهداری آن نسخه قرارداد به همراه کپی مدارک در بایگانی ناظر
6_ ورود به ملک و شروع بازدید در حضور مالک و برقکار و نوشتن گزارش شرایط کنونی پروژه و نگارش دستور کار مراحل
بعدی و تحویل یک نسخه از آن به مالک و دریافت امضاء و اتر انگشت

-9 بازدید در مرحله تخریب و گود برداری شامل چه مواردی میشود؟

1- کنترل وضعیت کنتور موقت کارگاهی به لحاظ مکان نصب و نوع اتصاالت و حفاظت آن )انجام تا مرحله 4(
2- کنترل حریم خطوط هوایی برق و کابلهای مخابرات موجود در مجاورت ملک )انجام تا مرحله 5 (
3-کنترل وضعیت شالترها و علمک های برق و تلفن نصب شده بر روی دیوار ملک )انجام تا مرحله 3(
4- کنترل وضعیت تابلو کنتور همسایه های مجاور)اگر از پشت وارد حریم کارگاه شده است( و کنترل سیم کشی احتمالی آنها
در درز انقطاع )انجام تا مرحله 3(
5- کنترل نوع و تعداد چراغ ها جهت ایجاد روشنایی ایمن در هنگام تخریب و گودبرداری و کار )انجام تا مرحله4(
6-کنترل تابلو برق موقت؛ سیمهای رابط و پریزهای موقت جهت دستگاههای برقی کارگاهی و همچنین برق رسانی به
کانکس یا اتاق کارگران )انجام تا مرحله 4 (
7- کنترل وضعیت ایمنی کارگران و استفاده از دستکش و کفش مناسب هنگام کار )انجام تا مرحله 4(
8-دریافت نقشه های تاسیسات برقی جهت پایش و کنترل کفایت نقشه ها و اعالم کتبی نواقص)انجام تا مرحله4(

-10 بازدید در مرحله اجرای فونداسیون شامل نظارت بر چه نکاتی است؟

-1بررسی اجراء همبندی فونداسیون مطابق نقشه
-2 کنترل اجرای صحیح نقاط اتصال به همبندی
-3 تعیین محل مناسب جهت اجرای چاه ارت دائم (انجام تا مرحله 7)

-11 در مرحله اجرای سازه چه مواردی باید ملاحظه گردد؟

-1نظارت به هنگام اجرای چاه ارت )انجام تا مرحله7(
-2 کنترل اتصال الکترود دائم و یا موقت ارت جهت ارتینگ دستگاههای برقی کارگاه )انجام تا مرحله 4(
-3 کنترل محل نصب و همچنین رایزرهای لازم جهت سیم کشی و دودکش دیزل ژنراتور با هماهنگی با ناظرین دیگر
-4 کنترل جانمایی رایزرهای الزم جهت عبور عمودی تاسیسات برقی
-5 درخواست اجرای لوله گذاری یک واحد از هر سری واحدهای تیپ به عنوان پایلوت

-12بازدید در مرحله قوطی و لوله گذاری برق شامل چه مواردی میشود؟

-1 کنترل جنس و سایز و نوع لوله ها ی برق
-2 کنترل اتصاالت و خم ها و همچنین ماهیچه کشی لوله ها و کنترل مسیر لوله ها و عدم عبور از مسیرهای غیرمجاز و
همچنین رعایت اجرای لوله گذاری عمودی و یا افقی در عمق مناسب بر روی دیوارها
-3 کنترل مسدود بودن مناسب ابتدا و انتهای لوله ها تا زمان سیم کشی
-4 کنترل جدا سازی مدارهای پریز و روشنایی و جریان ضعیف
-5 کنترل اجرای لوله و مسیر مناسب برای انتقال سیم های همبندی و سیم زمین
-6 کنترل ارتفاع و فواصل مجاز قوطی ها و تابلوهای تغذیه برق واحدها و مشاعات و همچنین تابلو های کششی و جریان
ضعیف و ارت باکس یا ارت پیت
-7کنترل سایز مناسب تابلوها
-8 کنترل مضاعف مدارها و محل کلید و پریز احتمالی در حمام و فضاهای مرطوب و محل پریز های آشپزخانه
-9 تعبیه تابلو مناسب جهت نصب کلید ایزوالتور کولرها
-10کنترل اجرای مدار مناسب برای تمام مصرف کنندهها
-11 کنترل اجرای مدار مناسب برای سیستمهای اعالم حریق
-12 کنترل اجرای مدار مناسب برای سیستمهای جریان ضعیف

-13 بازدید در مرحله سیم کشی شامل چه مواردی میباشد؟

-1 کنترل جنس سیمها و استاندارد بودن آنها
-2 کنترل رنگ بندی صحیح سیمها
-3 کنترل سایز و تعداد سیمها )سیمهای ورودی به تابلوهای تغذیه؛ سیم مدارهای مستقل روشنایی؛ سیم مدارهای شامل پریز؛
سیم مدار کولرها؛ کابل آسانسور و دیگر تجهیزات خاص(
-4 کنترل اجرای صحیح سیم کشی در تابوهای کششی
-5 کنترل وجود سیم کشی ارت برای کلیه مدارها و همچنین انجام سیم کشی مناسب جهت همبندی ها و سیستم زمین
-6 کنترل سیم کشی های جریان ضعیف و اعالم حریق

-11 بازدید در مرحله سر بندی و نصب تجهیزات ثابت شامل چه مواردیست؟

-1کنترل سیم های افشان در نقاط اتصال به لحاظ داشتن سر سیم یا لحیم کاری یکپارچه
-2 کنترل عدم استفاده از چسب برق در اتصاالت و انجام اتصال با استفاده از ترمینال و یا کانکتور
-3 کنترل نصب کلید و پریز استاندارد
-4 کنترل نصب کلید و پریز و تجهیزات برقی مناسب جهت حمام و فضاهای مرطوب با رعایت زون های آن
-5 کنترل نصب حفاظت )مینیاتوری( مناسب و متناسب با سیم کشی و بار هر مدار در تابلوهای تغذیه
-6کنترل نصب کلید محافظ جان (RCCB (در تابلوها و تست جداگانه تمامی آنها
7 – کنترل اتصال سیم ارت به کنتاکت ارت کلیه پریزها و بدنه هادی چراغ ها و ترمینال ارت کولرها و تابلوهای تغذیه
دستگاههای نصب ثابت و غیره
-8 کنترل اتصاالت همبندی و سیستم زمین ساختمان
-9 اندازه گیری مقاومت چاه ارت و سیستم زمین ساختمان توسط ناظر جهت ثبت در گزارش نهایی
-10 کنترل اجرای صحیح سیستم های جریان ضعیف
-11 کنترل اجرای صحیح سیستم اعالم حریق و تست آن
-12 کنترل سیستم برق اضطراری و تست عملکرد دیزل ژنراتور
-13 کنترل وجود سیستم VF3 برای آسانسور
-14 کنترل اتصال ما بین شینه ارت و نول در تابلو کنتور
-15 کنترل اتصاالت سیم های تغذیه واحدها و مشاعات به خروجی مینیاتوریهای تابلو کنتور و شینه ارت
-16 دریافت نقشه های as built تهیه شده توسط مجری برق و مالک و کنترل عدم مغایرت نقشهها با موارد اجراء شده

نقشه as built  (نقشه ای است که پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه براساس اجرا تهیه می گردد. پیمانکار موظف است نقشه  As Built پروژه را قبل از تحویل موقت تهیه و پس از تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما تکثیر نماید)

-12 -بازدید کارهای خاص اماکن و کار تمام شده چگونه است وشامل چه مواردی میشود؟

-1 کنترل وضعیت الکترود زمین احتمالی اجرا شده از قبل و اصالح سیستم زمین با اجرای الکترود جدید و یا همبندی مطابق شیوه
نامه
-2 اندازه گیری مقاومت چاه ارت و سیستم زمین ساختمان توسط ناظر جهت ثبت در گزارش نهایی
-3 کنترل سایز سیم مدارهای مختلف با بار مصرفی مدار و حفاظت ابتدای آن مدار و درصورت نیاز تعویض سیم با سایز مناسب و
یا تعویض حفاظت مدار با آمپر مناسب
-4 کنترل وجود سیم ارت متناسب با سایز سیم فاز برای کلیه مدارها )به تشخیص ناظر(
-5 کنترل نصب کلید محافظ جان (RCCB (در تابلوها و تست جداگانه تمامی آنها
-6 کنترل اتصال ما بین شینه ارت و نول در تابلو کنتور
-7 کنترل وجود سیستم VF3 برای آسانسور
-8 بازدید کلی از ملک و در نظر گرفتن دیگر موارد نقص ایمنی پرخطر و توصیه کارشناسی غیر الزام آور در مورد رفع آن موارد به
مالک ضمن درج در گزارش مکتوب خود

منبع :tceo.ir

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میام بگذارید

پست قبلی

مسئله طراحی برق آزمون نظام مهندسی مهر 1402 (سوال 7 و 8)

پست بعدی

سوال 35 آزمون نظام مهندسی طراحی برق مهر 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید

مشاوره مهرا صنعت